Leskovac: U naselju „Dubočica“ protest zbog plana gradnje dve stambene zgrade

Loading

ЛЕСКОВАЦ – Други пут заредом грађани лесковачког насеља Дубочица окупили су се данас у подне како би исказали незадовољство због дозволе власти Лесковца да се између постојећих сазидају још две стамбене зграде. На скупу је наглашено да се не ради о политичком већ о грађанском окупљању. Данас је договорено да се настави са потписивањем петиције, за шта ће бити, како је речено, задужена по једна особа за сваку зграду у  насељу, те да ће се сваке недеље у подне наставити окупљања између зграда С4 и С5. Планирано је да током дана буде скупљено око 300 потписа, а скупљен је неочекивано већи број – наводи се у саопштењу.
Поздрав од Александра  Рангелова! 

На основу члана 56. Устава Републике Србије (“Сл. гласник РС” бр 98/2006) и чл.104. Статута Града Лесковца (“Сл. гласник Града Лесковца бр. 28/2018) ми, доле потписани грађани насеља “Дубочица” подносимо

П Е Т И Ц И Ј У

ГРАДУ ЛЕСКОВЦУ

И

  СКУПШТИНИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

да у оквиру својих надлежности измени План генералне регулације 6

објављен у “Службеном гласнику Града Лесковца” бр. 31/2015

на следећи начин:

Тако што ће се у делу којим су унутар целине 2 (блока 47) предвиђене локације за даљу планску разраду Урбанистичким пројектом (УП)

  1. изузети предвиђене локације у целини 2 и то Урбанистичке пројектe УП2, УП2а и УП2б и на тај начин га ускладити са критеријумима за уређење просторних целина предвиђених Генералним урбанистичким планом Града Лесковца објављеним у “Службеном гласнику Града Лесковца” бр. 4/2013;
  2. забранити градњу објеката вишепородичног становања у подручју блока 47 као територије која је високе густине становања;
  3. раскинути уговор о продаји катастарских парцела 3520/17 КО Лесковац површине 16а 27m2 и 3520/15 КО Лесковац површине 16а 09m2 и понудити купцима друге парцеле уместо ових ван подручја блока 47; 
  4. катастарске парцеле 3520/17 КО Лесковац површине 16а 27m2 и 3520/15 КО Лесковац површине 16а 09m2 (простор између зграда С4 и С5 и између зграда С5 и С6) прогласити за зелене површине јавне намене.

О б р а з л о ж е њ е     п е т и ц и ј е

Генералним урбанистичким планом Града Лесковца од 2010 до 2020 године који је објављен у “Службеном гласнику Града Лесковца” бр. 4/2013 године дефинисани су правци развоја града у овом периоду. Њиме су дефинисане границе грађевинског подручја и опис граница планова генералне регулацијеи утврђени критеријуми за уређење просторних целина и зона. ГУП је план вишег реда и представља основ за планове генералних регулација као планове нижег реда.

Планом генералне регулације 6 “ДУБОЧИЦА”  који је објављен у “Службеном гласнику Града Лесковца” бр. 31/2015  обухваћени су блокови 30, 31, 46 и 47 у Лесковцу. У делу ПГР 6 којим су предвиђене локације у целини 2 и то Урбанистички пројекти УП2, УП2а и УП2б за даљу на даљу планску разраду Урбанистичким пројектом грубо су прекршени критеријуми за уређење просторних целина и зона који су предвиђени ГУП-ом и самим ПГР 6.

Нису поштовани критеријуми који се односе на густину насељености, утврђивање зона за одмор и дечју игру, предвиђену обавезу чувања зелених површина, унапређења енергетске ефикасности као ни критеријуме за број паркинга према стамбеној површини.

1. ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ

По густини становања подручје које је обухваћено ПГР 6 није равномерно насељено.

Блок 47 у којем су смештене све стамбене зграде вишепородичног становања (зграде С1 до С14, зграде Б1-Б6 као и најновија зграда у ул. Ђорђа Андрејевића Куна тзв. “Бела зграда) припада високој густини насеља, где је густина насељености 218 становника по хектару.  С друге стране у блоковима 30, 31 и 46 густина насељености је 70 становника по хектару што је три пута мање од блока 47.

Концепција и пропозиције развоја, заштите и уређења простора утврђени су ГУП-ом у одељку 1.1.5.2. (стр. 271. “Сл. гласник Града Лесковца”) За становање је предвиђено: “повећати густину становања у зонама ниских и средњих густина, повећањем индекса изграђености и заузетости; надградити равне кровне терасе; предвидети урбану трансформацију из породичног у вишепородично становање; одржати континуитет у планирању; интегрисати различите садржаје уколико нису у супротности са основном наменом; унапредити социјално становање изградњом нових објета овог типа; заокружити грађевинско подручје насеља на периферним деловима, ради очувања пољопривредног земљишта.”

На основу наведеног изградња унутар блока 47 која је планирана ПГР 6 у супротности је са концепцијом и пропозицијом развоја, заштите и унапређења простора који су утврђеним ГУП-ом. ГУП предвиђа “Постојећа претежна намена становање средњих густина се задржава планом, уз умеренумогућност изградње вишепородичних стамбених објеката (на основу урбанистичког порјекта изградње) кроз урбану трансформацију породичног становања и тоталну реконструкцију делова са лошим грађевинским фондом.”: У реду је да се у оквиру подручја ПГР 6 повећа густина насељености али не у блоку 47. Део блока 47 у коме се налазе зграде вишепородичног становања које су најугроженије изградњом заузима површину од око 5 хектара, на којем се налази преко 870 станова са око 2610 становника. При томе је густина насељености овог дела Дубочице 522 становника по једном хектару.

То указује на неравномерну густину насељености унутар површине обухваћене ПГР 6 при чему је густина насељености у блоку два пута већа од густине насељености у остала три блока која су обухваћена овим делом. Изградњом нових зграда и досељавањем најмање 600 становника густина насељености била би још већа.

2. ПРОВЕТРЕНОСТ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Зграде вишепородичног становања у овом блоку плански су грађене и обзиром на ветрове који преовлађују у овом поднебљу и дувају најчешће са севера ка југу,  постављене су као самостојећи и објекти у низу чије су предње и задње стране окренуте ка истоку и западу. Проветравање насеља обезбеђено је на тај начин што су најудаљенији објекти на северном делу (две зграде у низу  и то: једна зграда са улазима С8, С9, С10 и С11 друга зграда са улазима  С12, С13 и С14 – осмоспратнице), потом су у другом реду самостојећи објекти који су међусобно ближе удаљени у односу на напред наведене зграде у низу (зграде С4, С5, С6 и С7 – осмоспратнице).  У последњем реду налазе се  4 зграде у низу ниже спратности које су међусобно најближе (Б3, Б4, Б5 и Б6).  На тај начин ветрови имају добар пролаз између свих зграда и ефикасно проветравају насеље. Све зграде чеоно су окренуте према истоку а њихове бочне стране су према северу и југу. Оваквим размештајем зграда обезбеђена је не само проветреност, већ због њиховог положаја и оптималне удаљености обезбеђена је енергетска ефикасност кроз максималну осунчаност и положај у односу на стране света.

Концепција и пропозиције развоја, заштите и уређења простора у Генералном урбанистичком плану Града Лесковца као и у самом ПГР 6 предвиђа да треба водити рачуна о обезбеђењу енергетске ефикасности зграда.

ПГР 6 УТВРЂУЈЕ Енергетска ефикасност изградње постиже се:

  • подизањем уличног зеленила (смањује се загревање тла и ствара се природни амбијент за шетњу, вожњу бицикла);
  • пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, изложености сунцу и утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, као компензација земљишту заузетом изграђеним објектима;

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере: максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекта (оријентација зграде према јужној, односно источној страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл.;

Све ове услове предвидели су и приликом планирања насеља применили још пре више од 40 година инжењери који су пројектовали зграде у насељу “Дубочица”.

Уколико би се изградиле зграде које су предвиђене ПГР 6 између зграда С4 и С5, између С5 и С6 као и обе зграде на парцели 3416/27, од којих је једна већ започета а коју гради “Центум”, потпуно би била нарушена концепција живљења у насељу и драстично би се снизила енергетска ефикасност које већ постоји у насељу а у којем у овом тренутку живи преко 3000 становника.

Густина насељености која је у овом тренутку у овом делу већ висока, била би још виша, проветреност насеља би потпуно изостала јер би зграде које гради “Центум” блокирале све ветрове са севера. Утицај изградње свих ових зграда катастрофално би се одразио на микроклиму насеља а нарочито на прилив свежег ваздуха у насеље. Сведоци смо промене климе и повећања температуре са све чешћим врелим летима. У претходним годинама дешавало се да је, без обзира на зеленило, између зграда С4 и С5 било толико вруће, да су се деца и мајке са малом децом која су се играла на том простору пребацивала на плато између осмоспратница у низу јер је због највеће удаљености између ових објеката била за који степен нижа температура. Уколико би се изградиле све планиране зграде зграде уз Булевар Николе Пашића блокирале би проветравање свих зграда јужно од њих.

Зграде које су предвиђене ПГР 6 између зграда С4 и С5 и између између зграда С5 и С6 исијавањем загрејаног бетона много би повећале висину температуре ваздуха у летњем периоду. То би повећало употребу клима уређаја који штетно делују на животну средину а рачуни за струју свих би били већи.

3. УГРОЖАВАЊЕ СТАБИЛНОСТИ ПОСТОЈЕЋИХ ЗГРАДА

Оно што није познато широј јавности јесте да је зграда С4 делимично накривљена на тај начин што је јужни део зграде потонуо. Обзиром да су овде некада биле баре, тај део земљишта је очигледно био нестабилнији и дошло је до тоњења. Поставља се питање колико би извођење грађевинских радова утицало на нестабилност и урушавање ове осмоспратнице са 52 стана и преко 150 становника. За овако нешто потребна је стручна студија која превазилази ангажовање градске управе. Уколико би и поред овог упозорења била дозвољена градња планиране зграде између зграда С4 и С5, а грађевински радови изазову пуцање зидова и урушавање зграде С4, упозоравамо одборнике да ће у том случају тужба за накнаду штете и обезбеђење нових станова станарима, бити уперена директно против Града Лесковца. Нико у градској власти неће моћи да каже да му није била позната ова чињеница.

4. ЗЕЛЕНИЛО

ГУП констатује да је Лесковцу евидентан недостатак зеленила, нарочито јавног коришћења. ГПР 6 предвиђа развијање блоковског зеленила као и зеленило у оквиру комплекса вртића, прецизира да су јавне блоковске површине –  површине ван катастарских габарита објеката вишепородичног становања и  утврђује “Задржати их и уредити као јавне зелене површине, пешачке комуникације, простор за игру деце, паркинг простор и сл.”

Основна намена зелених површина вишепородичног становања је побољшање животне средине и микроклиме стамбених територија, а такође стварање услова за целодневни одмор становника у средини блиској природној, омогућавање међусобно повезивање људи према месту становања- социјалним контактима и представљају активан фактор у васпитавању деце. Принцип зонирања је обавезан, издавајају се зоне мирног одмора, шетње, спорта у окружењу зеленила. Прва је зона уз стамбени објекат , чија је санитарно-хигијенска улога – изолација стана од прилаза и путева од колског и пешачког саобраћаја; такође представљају композициону везу објекта и околине. Друга је зона шетње и одмора (колективног и индивидуалног свих узрастних група) са платоима, која чини највећи део слободних површина. Постоји и трећа зона која би требало да се нађе у новопланираном вишепородичном становању, она је намењена активном одмору са површинама за игру старије деце и млађих ученика, треба да се лоцира на извесном удаљењу од стамбеног објекта и да се од њих изолује зеленим површинама. Зеленило које разграничава поједине функционалне зоне и различите платое, треба истовремено да их обједињије у целину. Већи део зелених површина је треба да је отворен због висине објеката, тако да је половина од зелене површине под травнатом вегетацијом, док је дрвеће постављено по местима за одмор и као заштитна баријера, однос лишћара према четинарима је 3:1.

И у погледу функција зеленила све ове услове предвидели су и приликом планирања насеља применили још пре више од 40 година инжењери који су пројектовали зграде у насељу “Дубочица”.

Квалитетне зелене површине у оквиру блока 47 су:

  1. површина са источне стране зграде С8 до С11 која се налази под дрвећем које одлично штити од буке и саобраћаја у улици Ђуре Салаја;
  2. површине између зграда С4 и С5 и између зграда С5 и С6 сада се користе као зоне одмора – део је пољана где се деца претежно играју лоптом и део са клупама и мобилијаром за децу – љуљашке и пешчаници. На овим и око ових површина налази се здрав фонд дрвећа – на обе има по 19 стабала где су заступљене јеле, липе и брезе и један велики платан. Сво дрвеће је млађе од 60 година, тако да се може рећи да се ради о младој шуми. Ове две површине препарцелизацијом су одређене као грађевинске парцеле, иако су оне квалитетно приведене намени зоне за одмор и слободно се може рећи и најлепше зелене површине.
  3. површина  – плато између осмоспратница у низу. Један део је асфалтиран а уз стазе и по ободу површине посађено је дрвеће тако да сада има око 40 дрвета различитите структуре а такође се ради о младој шуми.

Узимајући у обзир густину насељености степен озелењености је низак. Изградњом планираних зграда степен озелењености би пао испод минимума како због уништења постојећег зеленила тако и због повећаног броја становника у новим зградама.

ПГР 6 утврђује: Јавне блоковске површине су површине ван катастарских габарита објеката вишепородичног становања. Задржати их и уредити као јавне зелене површине, пешачке комуникације, простор за игру деце, паркинг простор и сл. 

Генерални урбанистички план по питању зеленила констатује:

У Лесковцу је евидентан недостатак зеленила, нарочито јавног коришћења, који је донекле компензован зеленилом ограниченог коришћења, зеленилом специјалне намене, као и чињеницом да је у подручју плана заступљено индивидуално становање са добрим процентуалним учешћем врта у оквиру парцеле.

5. ПАРКИРАЊЕ

Један од проблема који ће се свакако  јавити а није занемарљив јесте и проблем паркинг места. Према ГУП на 70м2 стамбене површине треба предвидети једно паркинг место. Део блока 47 у коме се налазе објекти вишепородичног становања има укупно (С3-С14 без С7) 720 станова (приближно 36000м2) а 328 паркинг места. По нормативима за ове зграде треба 514 паркинг места. Због недостатка паркинг места сви колски прилази, добар део тротоара а на појединим местима и зелене површине у овом тренутку запосети су од аутомобила тако да можемо констатовати да је паркирање већ сада проблем.

Предвиђањем локација у целини 2, и то Урбанистичких пројеката УП2, УП2а и УП2б грубо су прекршене све концепције и усмерења за уређење простора које су предвиђене како ГУП-ом, тако и самим ПГР6.

Уколико би се спровео садашњи ПГР 6 дошло би до погоршања свих напред наведених параметара – повећање густине насељености, смањење степена озелењености површина и смањење паркинг места, што би све заједно утицало на драстично погоршање услова живота у овом насељу, које у овом тренутку може да се сврста у ред лепших насеља у Србији а можда и у Европи. Погоршање услова живота у насељу условиће пад интересовања за живот и одлив становништва ка крајевима града са бољим животним условима и истовремено пад тражње за куповином станова у овом подручју. Пад тражње имаће за последицу смањење цена некретнина. Уколико пођемо од претпоставке да дође до пада цена од само 10% на цену која сада на тржишту износи око 500€ по квадрату на садашњи фонд стамбене површине у објектима вишепородичног становања који износи око 57000м2 губитак вредности станова износио би 2.850.000€. Потенцијална штета коју би претрпели сви власници  у финансијском погледу неупоредива је са висином добити инвеститора будућих зграда као и са једнократном накнадом коју је град добио за ове парцеле. Такође, град има услова да за изградњу нових зграда формира парцеле унутар грађевинског подручја, које су сада пољопривредно земљиште. И на тај начин град би приходовао од пореза на имовину.

Погоршање услова живота неминовно би се одразило и на здравствено стање становника. Недостатак свежег  ваздуха, осунчаности зграда, високе температуре у летњем периоду и сивило које би заменило садашње зеленило ако ништа друго утицало би на појаву депресије.

Тенденције ГУП-а нису усмерене на погоршање услова живота. Напротив, разрадом ГУП-а кроз ПГР 6 предвиђено је озелењавање, изградња игралишта, предвиђања зона за шетњу и одмор а не уништење постојећих. Прећутана је чињеница да су оне парцеле које су сада предвиђене за градњу већ уређене као површине јавне намене са тачно предвиђеном наменом – зона за одмор. А то је НЕПОТПУНО и НЕПРАВИЛНО чињенично стање које је презентовано скупштини Града 2015 године када је овај план усвајан.

Бранитељи ПГР 6 могу да кажу да је све урађено у складу са Законом о планирању и изградњи, али овај закон ни у једном свом члану не каже: уништите зелене површине, уништите зоне за одмор, онемогућите вентилацију насеља. Такође је чињеница је да су формално ГУП и ПГР 6 били изложени увиду јавности, али обзиром да живе у потпуно уређеном насељу житељи Дубочице су приликом доношења ових планских докумената били у заблуди да се ти планови не односе на њихов део града и реално нису узели учешће у њиховом доношењу. Устав Републике Србије и Статут Града Лесковца дају нам за право да дамо иницијативу за промене што овим путем и чинимо.

Господо одборници, у историји овог града остаће забележено да су се становници Дубочице успротивили уништењу квалитета живота али питање је како ће о томе одлучити скупштина Града у овом сазиву. На вама је да одлучите какав је траг и углед који ће те оставити својим потомцима.

ПРИЛОЗИ: Изводи из ГУП-а и изводи из ПГР 6.

Лице коме треба достави обавештење о свом ставу поводом захтева петиције је

Рангелов др. Александар, ул. Мајора Тепића бр. 23/13. Захтевамо да се ова петиција учини доступном јавности у оквиру вести на интернет страници Града Лесковца – закључује се у петици.

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor