Donet prostorni plan posebne namena sliva akumulacije “Barje”

Loading

ЛЕСКОВАЦ – Уредбoм о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације “Барје” од 03.06.2020. године (“Сл.гласник РС”, 80/2020) донетој од стране Владе Републике Србије утврђен је Просторни план подручја посебне намене слива акумулације “Барје” којим се одређује плански основ за заштиту, уређење и одрживо коришћење слива акумулације “Барје”, на деловима територија града Лесковца и Врања – објављено је на званичном сајту ЈП “Водовод у Лесковцу.
План је донет ради заштите изворишта, које има за циљ очување квалитета воде саме акумулације Барје и обезбеђење здраве пијаће воде становницима територије града Лесковца.
Просторни план представља плански основ за остваривање санитарне заштите слива акумулације Барје са браном, прибранским објектима, водозахватом и делом цевовода сирове воде у обухвату Просторног плана.
Подручје Просторног плана налази се у региону јужне и источне Србије, у обухвату Пчињског и Јабланичког управног округа.
Посебна намена подручја Просторног плана која је кључна за утврђивање планских решења јесте коришћење хидропотенцијала у сливу акумулације Барје, која представља део изворишта од регионалног значаја за снабдевање насеља водом и за интегрално коришћење, уређењe и заштиту вода Републике Србије.
Акумулација Барје пројектована је као вишенаменска са приоритетном функцијом водоснабдевања на подручју града Лесковца и дела низводних насеља, уз стално одржавање гарантованог протицаја. Остале функције обухватају заштиту од поплава града Лесковца, задржавање наноса и оплемењивање малих вода.
Капацитет Постројења за прераду воде у оквиру изворишта Барје изведен је у потпуности према пројектованом решењу од око 840 l/s чисте воде (2х420 l/s), од чега се 40 l/s користи за сопствене потребе.
У ситуацији када извориште Барје за сада користи само део потрошача са подручја града Лесковца, просечна количина испоручене чисте воде из Постројења за прераду воде у досадашњем периоду износи од 250-350 l/s.
Развој и заштита подручја посебне намене имаће шири регионални значај имајући у виду да акумулација Барје на реци Ветерници представља кључни објекат водопривредне инфраструктуре у оквиру Доње-јужноморавског регионалног система, односно Јабланичког подсистема за снабдевање водом насеља у граду Лесковцу

 

 

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor