Основни суд Лесковац: Изабрано осморо нових судија

Loading

Посланици Скупштине Србије изабрали су јуче тридесет троје, од 37 предложених судија, који су први пут бирани на судијску функцију, а за судије у Основном суду у Лесковцу изабрани су Марија Пешић, Наталија Цакић, Јасмина Николић, Марија Гирић, Милан Димитријевић и Весна Нешовић, судијски помоћници у овом суду, Горан Симић, судијски помоћник у Вишем суду у Лесковцу и Емилија Маринковић, судијски помоћник у Апелацином суду у Нишу.

Високи савет судства објавио је и њихове биографије које можете прочитати у наставку текста, а најмлађи судија који ће нам судити у наредном периоду има 31. годину, док најстарији има 46. година.

  • Марија Пешић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже за избор судије за Основни суд у Лесковцу. Марија Пешић је рођена 16. маја 1989. године у Лесковцу. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 24. априла 2013. године. Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Нишу завршила је 23. јуна 2015. године. Правосудни испит је положила 30. септембра 2016. године. Након завршених студија приправнички стаж обавила је у Основном суду у Лесковцу у периоду од 2013. године до 2015. године. Након положеног правосудног испита у периоду од 4. јануара 2017. године до 31. марта 2017. године радила је у предузећу ,,Бане комерц”доо Кумарево у Лесковцу по уговору о привременим и повременим пословима, на правним пословима у одељењу за правне, кадровске и опште послове. Дана 3. априла 2017. године засновала је радни однос на одређено време у Основном суду у Лесковцу као судијски помоћник, а од 18. децембра 2019. примљена је у радни однос на неодређено време. Као судијски помоћник најпре је била распоређена у одељењу за спорове из области породичних односа, а затим у парнично одељење. Помаже у раду одељењу за поступање у споровима за спречавање насиља у породици и пружању заштите и подршке жртвама насиља у породици. Обавља послове у одељењу судске праксе у вези са споровима из породичних односа и опште парнице и израђује нацрте одговора на притужбе странака. Поседује сертификат о завршеној специјализованој обуци на основу Закона о спречавању насиља у породици и уверење о завршеној основној обуци посредника. Учесник је програма обука, семинара и едукација. Познаје рад на рачунару, говори енглески језик. За остварене резултате рада у 2017., 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
  • Наталија Цакић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже за избор судије за Основни суд у Лесковцу. Наталија Цакић је рођена 31. октобра 1989. године у Лесковцу. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 23. априла 2013. године. Мастер  студије на Правном факултету Универзитета у Нишу завршила је 7. октобра 2014. године. Правосудни испит је положила 25. децембра 2015. године. Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Лесковцу у периоду од 2013. године до 2015. године. Након положеног правосудног испита радила је у Градској управи, Одељењу за послове Скупштине града и Градског већа града Лесковца у периоду од 23. маја 2016. године до 31. марта 2017. године, а од 1. јуна 2017. године до 30. децембра 2018. године, као дипломирани правник на пословима израде одлука Скупштине града Лесковца, и праћење рада скупштинских одбора и комисија. Дана 31. децембра 2018. године засновала је радни однос на одређено време у Основном суду у Лесковцу као судијски помоћник. Распоређена је у извршном, парничном одељењу и одељењу за спорове из области породичних односа. Израђује нацрте одлуке, припрема предмете за већање и гласање и помаже одељењу судске праксе у области породичних односа. Председник је Комисије за спровођење поступака јавних набавки за потребе Основног суда у Лесковцу. Израђује нацрте поднесака за потребе извршних поступака. Обавља послове у оквиру Инфо-службе Основног суда у Лесковцу за подршку алтернативним начинима решавања спорова. Израђује нацрте одговора на притужбе странака. Учесник је бројних семинара и обука у вези стручног усавршавања. Говори енглески и немачки језик и познаје рад на рачунарау. За остварене резултате рада у 2019. и 2020. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
  • Горан Симић, судијски помоћник у Вишем суду у Лесковцу, предлаже за избор судије за Основни суд у Лесковцу. Горан Симић је рођен 29. децембра 1986. године у Лесковцу. Основне студије завршио је на Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду 13. септембра 2012. године. Правосудни испит је положио 21. септембра 2016. године. Након дипломирања приправнички стаж обавио је у Вишем суду у Лесковцу као приправник-волонтер. Након положеног правосудног испита засновао је радни однос у Вишем суду у Лесковцу 5. октобра 2016. године, на радном месту судијски помоћник, где је био распоређен у кривичном и грађанском већу. Израђивао је нацрте судских одлука, бавио се проучавањем правних питања, обављао послове секретара суда у судској управи и поступао по притужбама. Додељене су му и активности портпарола суда и лица за заштиту података о личности. Дана 1. маја 2019. године премештен је на радно место секретара суда у Вишем суду у Лесковцу, који посао обавља и данас. Учесник је више правосудних обука и семинара као што су Обука вршења увиђаја саобраћајних незгода, израда кривичне пресуде, поступак медијације. Поседује већи број сертификата из различитих правних области. Говори енглески и немачки језик, познаје рад на рачунару. За остварене резултате рада у 2017., 2018. и 2019. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”.
  • Јасмина Николић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже за избор судије за Основни суд у Лесковцу. Јасмина Николић је рођена 5. фебруара 1984. године у Лесковцу. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 21. новембра 2011. године. Правосудни испит је положила 25. децембра 2014. године. Након завршених студија приправнички стаж обавила је у Основном суду у Лесковцу у периоду од 5. априла 2012. године до 4. априла 2014. године. Након положеног правосудног испита радила је у Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу на радном месту тужилачки сарадник у периоду од 23. фебруара 2015. године до 22. августа 2015. године. Од 18. јануара 2016. године засновала је радни однос у Основном суду у Лесковцу на радном месту судијски сарадник, а од 30. августа 2018. године у звању виши судијски сарадник. Распоређена је на пословима израде нацрта одлука у извршној материји. Познаје рад на рачунару, говори руски и енглески језик. За остварене резултате рада у 2019. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
  • Марија Гирић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже за избор судије за Основни суд у Лесковцу. Марија Гирић је рођена 13. маја 1975. године у Нишу. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 6. јуна 2002. године. Правосудни испит је положила 1. октобра 2010. године. Приправнички стаж у периоду од 27. децембра 2002. године до 15. јануара 2004. године, обавила је као адвокатски приправник у адвокатској канцеларији у Нишу. У периоду од 1. јуна 2004. године до 14. новембра 2018. године била је у радном односу у Установи социјалне заштите ,,Дом за одрасла инвалидна лица” у Дољевцу, где је обављала послове правника-секретара установе са лиценцом стручног радника из области радних односа, јавних набавки и социјалне заштите. Почев од 15. новембра 2018. године засновала  је радни однос у Основном суду у Лесковцу на радном месту судијски помоћник, а од 1. децембра 2018. године обавља послове секретара суда. За остварене резултате рада у 2019. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
  • Милан Димитријевић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже за избор судије за Основни суд у Лесковцу. Милан Димитријевић је рођен 5. децембра 1982. године у Лесковцу. Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу 22. новембра 2007. године. Правосудни испит је положио 23. новембра 2011. године. Након дипломирања приправнички стаж у периоду од 11. децембра 2007. године до 11. децембра 2008. године обавио је у адвокатској канцеларији као адвокатски приправник. Након одслужења војног рока волонтира у Вишем суду у Лесковцу у периоду од 9. новембра 2009. године до 21. јула 2011. године. Од 1. августа 2011. године засновао је радни однос у Основном суду у Лесковцу на радном месту судијског приправника, где је наставио да ради и након положеног правосудног испита на пословима израђивања нацрта судских одлука у кривичној и парничној материји. Од новембра 2015. године добио је звање стручног сарадника на одређено време, где је радио у оставинској, ванпарничној, парничној, извршној и кривичној материји. Од 14. маја 2016. године добио је звање вишег судијског сарадника. Почев од 18. децембра 2019. године засновао је радни однос на неодређено време у Основном суду у Лесковцу на радном месту виши судијски сарадниксамостални саветник где је распоређен у кривичној материји и обавља послове у кривичном ванпретресном већу.  Учесник је већег броја стручних семинара и обука. Такође помаже у раду Одељења судске праксе Основног суда у Лесковцу. Говори енглески, француски и италијански језик, познаје рад на рачунару. За остварене резултате рада у 2017., 2018. и 2019. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”.
  • Весна Нешовић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже за избор судије за Основни суд у Лесковцу. Весна Нешовић је рођена 1. априла 1975. године у Лесковцу. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 18. септембра 2002. године. Правосудни испит је положила 9. маја 2006. године. Након завршених студија приправнички стаж обавила је у Трговинском суду у Лесковцу у периоду од 12. маја 2003. године до 8. маја 2006. године. Након положеног правосудног испита од 1. фебруара 2007. године до 2. фебруара 2008. године засновала је радни однос на одређено време у Привредном друштву за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток”Д.О.О. Ниш, Електродистрибуција Лесковац, где је била распоређена на радном месту самосталног стручног сарадника за правне и опште послове. У период од 17. фебруара 2009. године до 23. фебруара 2010. године била је у радном односу на одређено време у Градској управи за финансије града Лесковца, где је у оквиру Одсека за утврђивање и контролу изворних прихода локалне самоуправе-одељење локалне пореске администрације, била распоређена на радном месту инспектора канцеларијске контроле. У Основном суду у Лесковцу засновала је радни однос 2. августа 2010. године, на радном месту судијског сарадника. Током рада обављала је послове у више материја: радни спорови, кривична материја, послови судске управе и извршна материја. Израђивала ј нацрте судских одлука, обрађивала притужбе грађана, проучавала правна питања, судску праксу и литературу. За остварене резултате рада у 2017., 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
  • Емилија Маринковић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, предлаже за избор судије за Основни суд у Лесковцу. Емилија Маринковић је рођена 13. децембра 1985. године у Нишу. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 16. марта 2009. године. Правосудни испит је положила 28. септембра 2012. године. Приправнички стаж у периоду од 28. априла 2009. године до 28. априла 2011. Године обавила је у Вишем суду у Нишу као судијски приправник-волонтер. Дана 7. маја 2012. године засновала је радни однос у Основном суду у Нишу као судијски приправник. Након положеног правосудног испита наставила је да ради у истом суду и то у периоду од 28. септембра 2012. године до 13. октобра 2013. године на пословима израде нацрта одлука и других аката за судије у кривичном и грађанском одељењу у својству судијског приправника. У периоду од 14. октобра 2013. године до 18. јануара 2016. године, на радном месту судијског помоћника у звању судијског сарадника, поступала је у ванпарничном поступку за расправљање заоставштине. Од 27. јануара 2016. године до 18. јануара 2019. године, поступала је у извршном одељењу. Од 19. јануара 2019. године до 28. фебруара  2019. године, била је распоређена у кривичном већу и у одељењу извршења кривичних санкција. Почев од 1. марта 2019. године засновала је радни однос у Апелационом суду у Нишу, на радном месту судијског помоћника у звању судијског сарадника у грађанском одељењу.  Учесник је већег броја стручних семинара и радионица из различитих правних области. Познаје рад на рачунару, служи се енглеским и руским језиком. За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години оцењена је оценом “нарочито се истиче”.

Извор: ЈУГмедиа

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: