Конкурс за бесповратка средства за куповину кућа на селу отворен до 1. новембра 2023. године

Loading

Конкурс за бесповратна средства за куповину куће на селу отворен до 1.11.2023.

 Министарство за бригу о селу расписало је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом. На конкурсу могу да конкуришу супружници/ванбрачни партнери, самохрани родитељ или појединац.

Бесповратна средства су намењена за куповину сеоске куће са окућницом. Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима.

Подносиоци пријаве на јавни конкурс су супружници/ванбрачни партнери, самохрани родитељ или појединац који испуњавају све обавезно прописане услове за учешће на јавном конкурсу. Подносиоци пријаве конкуришу заједно са јединицом локалне самоуправе, на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, коју подносиоци пријаве предлажу приликом конкурисања. Јединица локалне самоуправе гарантује тачност података и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом.

Бесповратна средства нису намењена за опремање сеоске куће и окућнице, порез на пренос апсолутних права приликом купопродаје сеоске куће са окућницом, порез на имовину, трошкове прикупљања документације за пријављивање на јавни конкурс, као и за грађевинске радове за адаптацију сеоске куће.

Сеоском кућом са окућницом се сматра кућа са економским двориштем, које се налази на истој катастарској парцели као и сеоска кућа или на суседним парцелама у односу на сеоску кућу.

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара.

Право учешћа на јавном конкурсу имају подносиоци пријаве који на дан подношења пријаве испуњавају све следеће услове:

– Да су заједно са јединицом локалне самоуправе на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, поднели електронски попуњен образац пријаве са документацијом прописаном Програмом (образац пријаве се преузима на интернет страници Министарства);

– Да су држављани Републике Србије;

– Да су пунолетни;

– Да имају пребивалиште на територији Републике Србије;

– Да немају навршених 45 година живота;

– Да нису осуђивани и да против њих није покренут кривични поступак, као ни истрага;

– Да је подносиоц пријаве у брачној / ванбрачној заједници, самохрани родитељ или појединац;

– Да нису власници или сувласници непокретности на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта, и да нису отуђили/поклонили непокретност у претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса;

– Да нису са продавцем непокретности у крвном сродству у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству;

– Да нису у поступку одобравања средстава за куповину непокретности (бесповратна средства/субвенције/кредити за куповину и адаптацију непокретности);

– Да немају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и доприноса у складу са прописима Републике Србије.

Све прописане услове за учешће на јавном конкурсу морају да испуне оба супружника/ванбрачна партнера који су подносиоци пријаве.

Кућа мора да испуњава одређене услове

Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, потребно је да испуњава следеће услове:

  1. Да испуњава основне услове за живот и становање;
  2. Да се не налази у градским и општинским седиштима и приградским насељима;
  3. Да се налази у селу у којем постоји бар један од објеката јавне службе или услуга, здравствена амбуланта, пошта, школа, станица превоза или неки од наведених објеката постоји у суседним селима;
  4. Да је уписана у катастар непокретности/земљишне књиге на име продавца, као породична стамбена зграда, без терета;
  5. Да је непокретност, као и сви делови окућнице који се налазе на катастарској парцели на којој је и непокретност или на суседној катастарској парцели, изграђена у складу са прописима којима се уређују планирање и изградња, односно да не постоји забележба да је непокретност или део окућнице изграђена без дозволе;
  6. Да је вредност предметне сеоске куће са окућницом, односно купопродајна цена, у границама њене вредности на тржишту непокретности;
  7. Да сеоска кућа и окућница нису предмет судског спора, као и да не постоје нерешени имовинско-правни односи.

Непокретност може бити у сувласништву више лица када се сви сувласници појављују као продавци својих сувласничких делова. Сеоска кућа са окућницом испуњава основне услове за живот и становање уколико је безбедна и условна за становање, поседује инфраструктуру – канализацију или септичку јаму, воду, струју и ако постоји приступ до сеоске куће са окућницом.

Подносиоци пријаве који добију бесповратна средства не могу отуђити непокретност у року од десет година од дана закључења уговора о промету непокретности са продавцем непокретности и непокретност мора бити осигурана у наведеном периоду. Непокретност стечена доделом бесповратних средстава не може бити предмет хипотеке или залоге, ради обезбеђења извршења обавеза из уговора о кредиту у року од пет година од дана закључења уговора о промету непокретности са продавцем непокретности.

Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања јавног конкурса до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2023. године.

Програм и образац пријаве се могу преузети електронским путем на званичној интернет страници Министарства за бригу о селу.

 

https://www.mbs.gov.rs/konkursi.php

 

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

%d bloggers like this: