Leskovac: Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede

Loading

ЛЕСКОВАЦ. – И ове године Град Лесковац ће преко Буџетског фонда за равој пољопривреде расписати Конкурс за доделу подстицајних средстава.

И то за мере:

101 односно Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,

301 односно за бушење бунара у функцији наводњавања дубине до 100 метара, пречника 80 до З00 мм,

304 односно Подршка за заштиту географског порекла производа,

402 односно за удружења са територије града Лесковца која имају у плану учествовање или организовање манифестација сајмова, изложби.

За меру 101 захтев могу да поднесу сва регистрована пољопривредна газдинства са територије града Лесковца која су уложила у куповину нове опреме и механизације за сточарску, воћарско – виноградарску, повртарску производњу, за набавку прикључних машина за обраду земљишта, опрему за пчеларство, подизање засада у воћарству. Списак опреме који је прихватљив налази се у тексту Конкурса и објављен је на сајту града Лесковца. Максимални износу који пољопривредници могу да остваре за једну шифру инвестиције износи 125.000,00 динара, односно од 30-60% од прихватљивих трошкова, без обрачунатог ПДВ-а, осим за подизање засада у воћарству где могу да остваре 130.000,00. Укупно за меру 101 пољопривредник може максимално да оствари буџет 250.000,00 динара. Укупан буџет за меру 101 износи 97.800.000,00 динара. За бушење бунара у функцији наводњавања повраћај је од 30-60% од прихватљивих трошкова, без обрачунатог ПДВ-а, максимално 160.000 динара. Укупан буџет за меру 301 износи 800.000,00 динара. Мера 304 је намењена за заштиту географског порекла производа и захтев могу да поднесу удружења и задруге са територије града Лесковца. Укупан буџет за ову меру је 2.100.000,00 динара. Мера 402 предвиђена је за удружења са територије града Лесковца која имају у плану организовање односно учествовање на сајмовима, изложбама и манифестацијама. Укупан буџет за ову меру је 300.000,00 динара. Конкурс ће бити расписан у периоду од 24. јуна и трајаће до утрошка опредељених средстава, а најкасније до 12.07.2024. године. Средства су обезбеђена из буџета града, укупно 101 милион динара.

Неопходна документација за пријаву:

1. Захтев за подстицајна средства

2. Копија важеће личне карте

3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава

4. Копија Извода из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње

5. Копија Извода из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о животињама (за сектор млеко, месо и пчеларство)

б. Листинг стања сточног фонда на газдинству (за сектор млеко, месо и пчеларство)

7. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид)

8. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 22.06.2023. па до дана затварања Конкурса

9. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе

10. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији)

11. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа

12. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

Оригинал или оверена копија Декларације о исправности садног материјала на име подносиоца захтева.

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor