Grad Leskovac: Objavljen Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture u 2019.

Loading

ЛЕСКОВАЦ – На званичном сајту Града Лесковца објављен је Конкурс за финансирање и суфинасирање пројеката из области културе у 2019. години. Укупна вредност пројекта је девет милиона динара. Минимални износ средстава за који се може конкурисати је 50.000,00 динара а максимални 1.500.000,00 динара. Пријаве на Конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу који је саставни део Конкурса, а којi се може преузети на званичној интернет страници града Лесковца: www.gradleskovac.org.

Број пријава на Конкурсу је ограничен на три пројекта од стране сваког појединачног подносиоца пројекта, односно правног лица као подносиоца пројекта. Партнерство у пријавама није ограничено.

У обзир ће бити узете само пријаве са комплетном документацијом достављене у назначеном року поштом или преко градске писарнице у згради „осмоспратнице“ (адреса: Градска управа града Лесковца, Одељење за друштвене делатности и локални развој, Трг револуције 45, 16000 Лесковац, са назнаком „Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе у 2019. години“. Сву документацију и попуњене прописане обрасце доставити и у електронском облику на ЦД-у или ДВД-у.

Додатне информације могу се добити у Одељењу за друштвене делатности и локални развој на телефон: 016/ 216-961.

КОМПЕТАН КОНКУРС

 ГРАДСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ

расписује

К О Н К У Р С

за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе у 2019. години

Конкурс се расписује на основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17), Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Лесковца број: 110-1/2017-05 од 08.02.2017. године, на који је Градско веће града Лесковца дало сагласност Решењем број 061-8/17-II од 10.02.2017. године, члана 114. Одлуке о градској управи града Лесковца (”Службени гласник града Лесковца” бр. 2/17) и Одлуке Градског већа Града Лесковца о давању сагласности Градској управи града Лесковца, Одељењу за друштвене делатности и локални развој за расписивање јавног конкурса за избор програма – пројеката у области културе који ће се финансирати или суфинансирати из буџета града Лесковца у 2019. години број 061-3/19-II од 31. јануара 2019. године.

Конкурс се расписује у складу са начелима културног развоја чл. 3. Закона о култури („Сл.гласник РС“, бр. 72/09,13/16, 30/16 – исправка) и остваривања општег интереса у култури чл. 6. Закона о култури („Сл.гласник РС“,  бр. 72/09,13/16, 30/16 – исправка).

Подносилац конкурсне пријаве би требало да буде упознат са приоритетним правцима развоја националне културне политике и са документима Уједињених нација, Унеска и Савета Европе, као и са постојећим истраживањима или статистикама из области културе.

Финансирање и суфинансирање пројеката у култури обавља се у складу са прописима којима се уређује контрола државне помоћи, у складу са законом. Одобрена средства се исплаћују у години за коју је Конкурс расписан.

Циљ расписивања конкурса је неговање и развој културне традиције, стварање нових и савремених вредности, афирмација стваралаца, носилаца и организатора, подстицање стваралаштва, повећање културне продукције, односно, развој средине у целини.

Приоритети Конкурса су: равноправно учешће свих грађана у културном животу; развој културних потреба; култура међусобног разумевања; неговање српског језика и ћирилице; повезивање српског културног простора и међународна сарадња у области културе.

ОБЛАСТ КОНКУРСА

Конкурс се односи на програме/пројекте из следећих области:

 • заштита, очување и презентација непокретног културног наслеђа;
 • књижевне манифестације, фестивали и награде;
 • заштита, очување и презентација нематеријалног наслеђа;
 • издавачка делатност – периодичне публикације из области уметности и културе;
 • издавачка делатност – дела из области домаће и преводне књижевности, као и дела младих, талентованих, неафирмисаних аутора;
 • музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 • ликовна и визуелна уметност;
 • примењене уметности, архитектура и мултимедије;
 • сценско стваралаштво и интерпретације;
 • кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво;
 • научно-истраживачке и едукативне делатности у култури;
 • аматерско културно и уметничко стваралаштво, изворно народно стваралаштво и очување нематеријалног културног наслеђа;
 • културне делатности националних мањина;
 • културне делатности особа са инвалидитетом;
 • културне делатности деце и омладине и за децу и омладину;
 • културни туризам.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Јавни конкурс су:

 • усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима Конкурса;
 • квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 • капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
  1. стручни, односно уметнички капацитети,
  2. неопходни ресурси;
 • финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;
 • степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице;.
 • одрживост пројекта.

Комисија врши оцену сваког пројекта на основу вредновања датих критеријума. Оцењивање пројеката на основу критеријума, врши посебно сваки члан Комисије, за сваки пројекат појединачно.

Комисија на првој седници бира председника Комисије, који координира рад Комисије и води седнице.

Комисија доноси и усваја Пословник о раду.

Градска управа града Лесковца, Одељење за друштвене делатности и локални развој које је расписало Конкурс, Решењем шефа Одељења образује Комисију од 5 чланова и одређује лице које обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије.

Проверу поднете документације и испуњеност услова за учешће на Конкурсу и поштовање рокова врши стручна служба Градске управе града Лесковца – Одељење за друштвене делатности и локални развој. Сачињава се записник о испуњености услова за учешће на Конкурсу за све пристигле пројекте и доставља записник члановима изабране Комисије за избор пројеката.

О раду Комисије води се записник.

Комисија доноси Одлуку која садржи списак изабраних пројеката и износе финансијских средстава. Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се разматра сачини писмено образложење у коме се наводе разлози за прихватање или неприхватање пројекта за финансирање или суфинансирање из буџета Града Лесковца.

Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет страни Градске управе града Лесковца, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава, односно од дана истека Конкурса.

Сагласност на Одлуку Комисије о избору пројеката у области културе даје Градско веће града Лесковца, имајући при томе у виду усклађеност пројеката са документима од значаја за Град Лесковац. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Право учешћа на Конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.

Рок за подношење пријава на Конкурс је 30 дана од дана објављивања, односно, Конкурс је отворен од 01.03.2019.године и траје закључно са 01. априлом 2019.године. Конкурс се објављује на огласној табли Градске управе, Одељења за друштвене делатности и локални развој, на званичној интернет страници града Лесковца: www.gradleskovac.org где ће бити доступан све време трајања конкурса и у штампаном медију „Нова Наша реч“ који излази на територији Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе.

СРЕДСТВА ПЛАНИРАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Укупна средства која се додељују из буџета, по овом Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе Града Лесковца у 2019. години, износе 9.000.000,00 динара. Наведена средства су опредељена Одлуком о буџету града Лесковца за 2019. годину бр. 06-8/18-I од 14.12.2018. године, у програму 13 – Развој културе и информисања, функција 820, програмска активност 1201-0002, економска класификација 481000 Дотације организацијама и удружењима, 183. позиција у буџету.

Учесници Конкурса који су добили средства достављају периодичне извештаје и то: за прва три месеца након закључења Уговора о реализацији пројекта; и за првих шест месеци након закључења Уговора о реализацији пројекта. Наративни и финансијски извештај мора да садржи информације о реализованим активностима за одређени период ивизуелни материјал, као и финансијску конструкцију (колико је укупно коштао пројекат, ко је све учествовао у финансирању и у ком делу); доставља се документација за детаљно правдање утрошених средстава уплаћених од ГРАДА ЛЕСКОВЦА у извештајном периоду. Периодични извештај се доставља на прописаним обрасцима и састоји се: од копија рачуна, признаница, уговора и осталих докумената којима се правдају утрошена средстваза уговорене трошкове, као и од припадајућих извода из банке на основу којих се виде трансфери средстава.

Коначан извештај о реализацији пројекта, са пратећом књиговодственом документацијом за правдање средстава, доставља се  Градској управи града Лесковца, Одељењу за друштвене делатности и локални развој у складу са закљученим Уговором, а најкасније до 31. децембра 2019. године  и састоји се од наративног и финансијског извештаја на прописаним обрасцима, књиговодствене документације (рачуни, изводи, уговори) и од визуелног материјала. Уколико је неки расход био већи од прихода, наводи се из ког је извора овај недостатак надомештен..

Одељење за друштвене делатности и локални развој даје налог за исплату додељених средстава Одељењу за финансије, које исплаћује додељена средства по динамици утврђеној Уговором, односно прву рату по закључењу Уговора, другу рату након достављања првог периодичног извештаја и трећу рату након достављања другог периодичног извештаја. Исплата средстава из буџета града Лесковца врши се на основу Решења о преносу средстава.

Одлуком о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је Одлуком о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава је дужан да пошаље ревидирани буџет пројекта, којим спецификује намену средстава у складу са износом који му је Одлуком додељен и са природом пројекта, као и да отвори наменски рачун код Управе за трезор Министарства финансија.

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства. Након достављања ревидираног буџета пројекта, уколико је усклађен са додељеним средствима и природом пројекта и уколико је достављен број наменског рачуна код Управе за трезор, приступа се закључењу Уговора који је основ за праћење реализације пројекта. Стрична служба Градске управе града Лесковца – Одељења за друштвене делатности и локални развој, учесницима Конкурса којима су одобрена средства доставља Уговор у најкраћем могућем року на потпис. Учесник Конкурса коме су одобрена средства без одлагања потписује и оверава достављени Уговор и затим га упућује Градској управи града Лесковца – Одељењу за друштвене делатности и локални развој. Рок за достављање потписаног и овереног Уговора надлежном органу ј 8 (осам) календарских дана.

Уговор садржи обавезу повраћаја средстава уколико сва средства нису искоришћена, односно ако пројекат није реализован.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС И ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријаве на Конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, а који се објављује на званичној интернет страници града Лесковца, на адреси: www.gradleskovac.org.

Под потпуном пријавом се подразумева:

1) уредно попуњен и оверен образац пријаве;оверене и потписане изјаве у прилогу образаца и пратећа документација (документа о правном статусу, фотокопија Решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР), биографија када се ради о појединцу као подносиоцу пројекта); визуелни материјал (обавезно о пројекту којим се конкурише, али и о већ реализованим пројектима којима се документују претходне активности Удружења).

2) Пријавни образац мора да садржи:

– детаљан  опис пројекта;

– детаљно разрађен буџет пројекта;

– податке о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног Конкурса се не разматрају.

Неће се разматрати пројекти који не испуњавају следеће услове:

–           формалне услове за кандидовање пројекта (непотпуна, или нетачна документација), односно неусклађеност пројекта са свим захтевима из конкурса;

–           предлог пројекта је у одговарајућој форми, али недостају кључне информације и чињенице;

–           одговарајући капацитет подносиоца пројекта (остварени резултати рада из претходних година, материјална и кадровска опремљеност, стручност кадрова укључених у пројекат и др.)

–           одрживост пројекта;

–           изводљивост пројекта (пројектних активности у оквиру предвиђеног временског периода);

–           обезбеђено сопствено учешће, финансијски или други вид учешћа, односно обезбеђено суфинансирање пројеката из других извора;

–           очигледна несразмера буџета пројекта и активности садржаних у пројекту, односно нереалан финансијски план за предложени пројекат;

–           није испоштован рок за достављање пројекта.

Кориснику средстава се не уплаћују средства док не достави у року периодични извештај, а уколико не достави коначан извештај о реализацији пројекта са прописаном документацијом, Градска управа града Лесковца упућује захтев за повраћај средстава.

Повраћај средстава врши се у року који је предвиђен Уговором.

Информација о корисницима средстава који нису доставили периодични извештај о реализацији пројекта, односно који нису извршили повраћај средстава, објављује се на званичној интернет страници града Лесковца, на адреси.: www.gradleskovac.org.

Комисија доноси Одлуку руководећи се оценом пројекта на основу критеријума прописаних Правилником.

Учесници на Конкурсу уз пријаву и потребну документацију, подносе пројекат који садржи:

– назив и опис пројекта (значај, место, време, начин реализације, очекиване резултате пројекта);

– податке о подносиоцу пројекта;

– податке о кориснику средстава (одобрена средства не могу бити уплаћена на жиро рачун физичког лица);

– порески идентификациони број;

– документа о правном статусу;

– фотокопију Решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);

– финансијски план (преглед појединачних активности предвиђених пројектом са неопходним средствима за њихову реализацију и са спецификацијом износа средстава из сопствених прихода и других извора);

– податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава.

Подносиоце изабраних пројеката Одељење за друштвене делатности и локални развој у року од 15 дана од добијања сагласности Градског већа на Одлуку Комисије, у писаној форми обавештава о њиховим правима и обавезама у реализацији одобреног пројекта.

Обавезна конкурсна документација:

 1. Обрасци за пријаву на конкурс расписан у 2019. години у пет примерака;
 2. Копија регистрације подносиоца пројекта код надлежног органа са описом делатности за коју је подносилац регистрован;
 3. У случају појединца као подносиоца пројекта доставити професионалну биографију.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Минимални износ средстава за који се може конкурисати је 50.000,00 динара а максимални износ је 1.500.000,00 динара.

Пријаве на Конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу који је саставни део Конкурса, а којi се може преузети на званичној интернет страници града Лесковца: www.gradleskovac.org .

Број пријава на Конкурсу је ограничен на три пројекта од стране сваког појединачног подносиоца пројекта, односно правног лицакао подносиоца пројекта.Партнерство у пријавама није ограничено.

У обзир ће бити узете само пријаве са комплетном документацијом достављене у назначеном року поштом или преко градске писарнице у згради „осмоспратнице“(адреса: Градска управа града Лесковца, Одељење за друштвене делатности и локални развој, Трг револуције 45, 16000 Лесковац, са назнаком „Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе у 2019.години“.Сву документацију и попуњене прописане обрасце доставити и у електронском облику на ЦД-у или ДВД-у.

Додатне информације могу се добити у Одељењу за друштвене делатности и локални развој на телефон: 016/ 216-961.

ПРАВИЛА ВИДЉИВОСТИ ЗА ПОТПИСНИКЕ УГОВОРА

Корисници којима су одобрена средства по расписаном конкурсу за реализацију пројекта у обавези су да обавесте јавност о томе да је пројекат подржао Град Лесковац (у штампаном материјалу, штампаним и електронским медијима).Kорисници средстава из буџета Града Лесковца су у обавези да на свим комуникацијским и промотивним материјалима прикажу лого Града Лесковца и изјаву о подршци коју су добили у оквиру расписаног Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе у 2019.години. То обухвата информације намењене медијима и крајњим корисницима, као и све повезане промотивне материјале, званична обавештења, извештаје и публикације или сваку врсту набављене робе. Они морају да садрже формулацију „Овај пројекат суфинансира Град Лесковац“ (или „финансира Град Лесковац“ када се ради о пројекту коме су додељена комплетна средства за реализацију), или ”Ова публикација је израђена уз финансијску подршку Града Лесковца. Њен садржај је искључиво одговорност (носиоц пројекта) и не одражава неопходно ставове Града Лесковца”. У свим комуникацијским активностима морају се прописно узети у обзир ауторска и права интелектуалне својине. Град Лесковац не одговара за садржаје комуникацијских материјала које припремају трећа лица.

 

 

 

Број:    ______/2019-05                                                       ШЕФ ОДЕЉЕЊА

У Лесковцу, 01.03.2019. године                                        Саша Младеновић

 

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor