Medija centar 016: Projekat „Razvoj populacione politike u opštini Lebane“

Loading

ЛЕБАНЕ – Пројекат „Развој популационе политике у општини Лебане“ финансира Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије. Општина Лебане суфинансира и спроводи у оквиру Програма подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији.

Циљ мере је стварање еколошки прихватљиве и просторно и организационо уређене животне средине која подржава здрав стил живота као и повећање могућности за физичку активност.

Подршка је усмерена на финансирање пројеката МЗ са териториије општине Лебан

Услови за учешће у програму:

 • да је поднослилац програма месна заједница са територије опстине Лебане,
 • да је предлог пројекта и програма МЗ усмерен на промовисање здравих стилова живота  уређењем и опремањем јавних зелених и спортско-рекреативних површина,
 • да непокретност има карактер јавне поврсине која није у режиму приватне својине,
 • да ће се реализовати у 2019. години,
 • да предвиђа потребне ресурсе за реаизацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма.

Потребна документација за конкурисање:

 • Пријавни формулар за учешће са описом програма и пројекта (образац 1);
 • Три понуде са предмером и предрацуном радова предвидјених предлозеним пројектом и програмом,
 • Изјава о истинитости приложених података (образац 1а);
 • Картон депонованих потписа,
 • Извод из поседовног листа као доказ да земљиште није у режиму приватне својине.

Месна заједница може конкурисати максимално са једним пројектом чија максимална вредност не сме бити већа од 1.000.000,00динара

Прихватљиве пројектне активности

 • уређење и опремање јавних зелених површина
 • изградња мобилијара;
 • набавка спортских реквизита;
 • адаптација и/или реконструкција спортских терена;

Програмом се финансирају трошкови набавке спортских реквизита, адаптације и/или реконструкције спортских терена, уређење и опремање јавних зелених површина,  изградња мобилијара  који су предмет Уговора а који се реализују након потписивања Уговора са општином Лебане.

Вредновање пројеката вршиће комисија коју решењем образује председник општине Лебане. Пројекти ће се одобравати до утрошка средстава, а коначна листа одобрених пројеката биће објављена на званичној страници општине Лебане.

Један подносилац захтева може предати само једну пријаву.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за доставу пријава је 14. јун 2019. године до 14:00 часова.

Оверена и одштампана пријава обавезне документације доставља се у затвореној коверти са назнаком „Јавни позив за учешће у пројекту „Свако село игралиште“ – не отварати” поштом или на писарници општине Лебане. Пријава се поштом шаље на доле назначену адресу: „Јавни позив за учешће у пројекту „Свако село игралиште“

НЕ ОТВАРАТИ

Општина Лебане

Адреса: Цара Душана 116

16230 Лебане

За детаљније информације можете се обратити контакт особи за општину Лебане:

Стојановић Александар, телефон: 016/843-027, 060/3847017, е-маил: acastojanovic986@gmail.com

 Напомена: Опширније видети званични сајт Општине Лебане.

 

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: